பாதம் பதிந்த பாதை இது!   உங்கள் பாதம் பதிந்த பாதை இது!   முன்னிளமைப் பருவத்தில் உம் உச்சி முகர்ந்து உள் வாங்கி நட்புக்களம் தந்து பொறியியல் சிறப்பூட்டி சமூக ஜன்னல் திறந்து…

Tracing the Trajectory

15 March, 2016 0

What’s more effective in touching hearts and minds than a good book? The account of the release of one such book follows. By Naveen S…

To Sao Paulo With A Robot

18 December, 2015 0

Kamal Prasath Balaji. M (B.E Robotics & Automation Engineering 2011-2015) is an alumnus of PSG Tech who was a part of the two member team…

AMAZON- AMAZe  ON

18 September, 2015 0

By S. Vaishali (MSc. Theoretical Computer Science, 2014-2019) A sneak peek into the life at Amazon “Amazon has always been my dream and now that I…