தொலைபேசி - சாமர்த்தியபேசி


Poetry Nov 22, 2015

கனிமத்தினுள் ஊடுருவினாள்
சரடின் அந்தம் முதல்
இறுதி வரை சென்றடைந்தாள்
தொலைவரியில் இருந்து மாறுபட்டாள்
துருவங்களின் இடைவெளி ஒடுக்கினாள்
மக்களை உரையாடவிட்டு மகிழ்ந்தாள்
தொலைபேசியாகப் பிறந்தாள்!
தொடுப்பில்லாமல் சிறு தூரம்
அலைய கற்றுக் கொண்டாள்
நாளடைவில் செல்லும் இடமெல்லாம் தொடர்ந்தாள்
விரைவில் குறுந்தகவல் மூலம் பேசினாள்
தொடுப்பில்லாப்பேசியாக வளர்ந்தாள்!
மெல்ல பாடுவதில் தேறினாள்
கண்ணில் பட்டதை மனதில் சேமித்தாள்
இணையதளம், நீலப்பல் கொண்டு
நண்பர்களுடன் பரிமாற துவங்கினாள்
தற்பொழுது,
இயல் இசை நாடகத்தை
அடக்கி ஆளும் சாமர்த்தியசாலியாக உருமாறினாள்!

Tags

Prasanna J

Prasanna is a machine learning enthusiast and a foodie. He also loves to dance and go on biking trips.