தோழியானவள்!


Poetry Aug 19, 2017

அளவில்லா அன்பும்

அசையா நம்பிக்கையும்

எதிர்பார்ப்பற்ற அக்கறையும்

காண்பித்தாளே அவள்

முயற்சிக்குப் பலம் சேர்த்தாள்

வெற்றிக்கு விதையானாள்

தோல்விக்குப் பதில் அளித்தாள்

கண்ணீருக்குத் தடை போட்டாள்

மனதிற்கும் ஏற்றவளானாள்

இன்பத்தின் வேராக

துன்பத்தின் எதிரியாக

எண்ணங்களின் ஊன்றுகோலாக

விழிகளின் ஒளியாகத் திகழ்ந்தாள் அவள்

என்னை நுட்பமாக அறிந்தவள்

கோபித்தாலும் புரிந்துகொண்டாள்

என் சிரிப்பினால் மகிழ்ந்தவள்

குழப்பங்கள் தொலைந்து செல்ல பாதை உரைத்தவள்

அவளே

என் உயிர்த் தோழி.

Shivani Jayaprakash

Shivani is an enthusiastic hiker and loves exploring nature and historic architecture. She strongly believes that one’s writings showcases their inner-self.

Great! You've successfully subscribed.
Great! Next, complete checkout for full access.
Welcome back! You've successfully signed in.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.